The Coca-Cola Company Terms of Use

Updated in July 2014

1. Anda Bersetuju dengan Terma-terma tertera dengan Menggunakan Laman ini

Akses anda dan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan dan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Dengan mengakses dan menggunakan Laman ini, anda menerima, tanpa had atau kelayakan, Syarat-Syarat Penggunaan tersebut, dan mengakui bahawa mana-mana perjanjian lain antara anda dan Syarikat Coca-Cola yang telah digantikan berhubung dengan perkara ini. Jika anda tidak bersetuju dan menerima Terma-terma Penggunaan yang dinyatakan, tanpa had atau kelayakan, sila keluar dari laman web ini.

Pemilikan Kandungan

Laman ini dan semua kandungannya termasuk, tetapi tidak terhad kepada semua teks dan imej ("Kandungan") adalah dimiliki dan hak cipta oleh Syarikat Coca-Cola Syarikat atau yang lain adalah hak cipta terpelihara kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Mana-mana Kandungan yang mempunyai tanda dagangan, logo, atau tanda perkhidmatan adalah juga tanda dagangan berdaftar atau tidak berdaftar Coca-Cola Syarikat atau lain-lain. Penggunaan mana-mana Kandungan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Terma Penggunaan ini, tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik Kandungan adalah dilarang sama sekali. Anda juga dinasihatkan bahawa Syarikat Coca-Cola akan menguatkuasakan hak harta intelek dengan agresif mengenai yang undang-undang tersebut, termasuk membuat dakwaan jenayah.

3. Penggunaan Laman ini

Syarikat Coca-Cola memberi kebenaran kepada anda untuk menggunakan laman web ini seperti berikut:

a. Kandungan dalam seksyen "Pusat Media" di Laman boleh diterbitkan semula semata-mata untuk tujuan editorial dalam akhbar-akhbar harian, majalah berita edaran umum, penerbitan perdagangan, media penyiaran dan media online / digital.

b. Kandungan boleh dimuat turun atau dikongsi apabila ianya dibuat secara nyata untuk dimuat turun atau berkongsi, seperti animasi skrin, tetapi bukan untuk kegunaan komersial, kegunaan peribadi dan dengan syarat bahawa anda juga mengekalkan semua hak cipta dan notis hak milik yang terkandung dalam kandungan.

c. Anda dilarang untuk menggunakan imej orang atau tempat-tempat yang terletak di luar daripada "Pusat Media" di laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat Coca-Cola.

d. Anda tidak boleh mengedar, mengubahsuai, menyalin (kecuali seperti yang dinyatakan di atas), menghantar, memaparkan, menggunakan semula, menghasilkan semula, menerbitkan, lesen, membuat karya terbitan daripada, memindahkan, menjual atau selainnya dengan menggunakan Kandungan tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat Coca-Cola.

e. Anda adalah dilarang daripada menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menyiarkan apa-apa pelanggaran, pengancam, pemalsuan, pengeliruan, kekesatan, penggangguan, pemfitnahan, pengasaran, lucah, skandal, inflamasi, tidak senonoh, bahan berbahaya atau apa-apa bahan yang boleh merupakan atau menggalakkan tindakan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau menyalahi mana-mana undang-undang – Syarikat Coca-Cola akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau apa-apa perintah mahkamah yang meminta atau mengarah Syarikat Coca-Cola untuk mendedahkan identiti sesiapa untuk menghantar atau menghantar apa-apa maklumat atau bahan-bahan tersebut; dan

f. anda dilarang daripada menggunakan laman web ini untuk mengiklan atau melaksanakan apa-apa pelawaan komersil.

4. Peraturan untuk Peraduan dan Promosi.

Mana-mana kaji selidik, pertandingan atau promosi yang disediakan melalui laman web ini akan ditadbir oleh peraturan khusus yang berasingan daripada Terma Penggunaan ini. Dengan mengambil bahagian dalam mana-mana kaji selidik, pertandingan atau promosi tersebut, anda adalah tertakluk kepada kaedah-kaedah, yang mungkin berbeza daripada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Syarikat Coca-Cola menggesa anda untuk membaca syarat-syarat yang digunakan, yang dikaitkan dari aktiviti yang tertentu, dan untuk mengkaji semula Dasar Privasi kami yang, sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan ini, mengawal apa-apa maklumat yang anda serahkan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti tersebut.

5. Privasi

Apa-apa data peribadi (contohnya, nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel) yang anda hantar ke laman web ini melalui mel elektronik atau sebaliknya akan digunakan oleh Syarikat Coca-Cola, subsidiari-subsidiari, syarikat gabungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan mengikut Dasar Privasi Laman ini. Apa-apa komunikasi lain atau bahan yang anda hantar ke laman web ini, seperti soalan, komen, cadangan atau sebagainya, akan dianggap sebagai tidak sulit dan tanpa hak milik.

6. Penafian Jaminan

SEMUA KANDUNGAN ADALAH TERTAKLUK PADA PERUBAHAN DAN DISEDIAKAN KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG JAMINAN UNTUK SEBARANG JENIS, SAMA ADA YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU KETIDAKLANGGARAN. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat, jadi beberapa pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda. Tanpa mengehadkan perkara yang disebut di atas, Syarikat Coca-Cola tidak menjamin atau mewakili penggunaan mana-mana Kandungan melanggar hak-hak mana-mana pihak ketiga atau bahawa Kandungan yang disediakan adalah tepat, lengkap atau terbaru. Selain itu, apa-apa perbincangan, perbualan, pengeposan, penyampaian, papan buletin, dan sebagainya yang mungkin tertera di Laman, Syarikat Coca-Cola tidak bertanggungjawab atau mempunyai liabiliti perkara yang timbul daripada apa-apa langgaran, mengancam, palsu, mengelirukan, menghina, memalukan, memfitnah, memfitnah, kasar, lucah, skandal, inflamasi, dan tidak senonoh bahan atau apa-apa bahan yang boleh merupakan atau mendorong tindakan yang akan dianggap suatu kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau menyalahi mana-mana undang-undang, seperti yang terkandung dalam mana-mana lokasi di Laman ini.

7. Pengecualian Liabiliti

PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SYARIKAT COCA-COLA , MANA-MANA SYARIKAT SUBSIDIARI, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH ATAU PEKERJA ("Pihak Gabungan"), ATAU MANA-MANA AGEN ATAU MANA-MANA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MENCIPTA, MENGHASIL, ATAU MENGHANTAR LAMAN INI, ADALAH TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG HUKUMAN, SAMPINGAN, KHAS, TURUTAN ATAU LAIN YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DARIPADA ATAU APA-APA CARA SEKALIPUN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU KANDUNGAN SAMA ADA BERDASARKAN KONTRAK, KECUAIAN, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN MUNGKIN TELAH DINASIHATKAN MENGENAI SEBARANG GANTI RUGI. Sila ambil perhatian bahawa sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan pengecualian ganti rugi tertentu, jadi sesetengah pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda.

8. Pautan ke Laman Pihak Ketiga

Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak lain selain daripada Syarikat Coca-Cola. Pautan tersebut disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Syarikat Coca-Cola tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab utnuk sebarang  kandungan atau privasi dasar, atau keselamatan, laman-laman tersebut. Tanpa mengehadkan perkara-perkara yang disebut di atas, Syarikat Coca-Cola menafikan sebarang tanggungjawab secara khusus jika laman-laman tersebut:

° melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga;
° tidak tepat, tidak lengkap atau mengelirukan;
° tidak boleh diperdagangkan atau disesuaikan untuk tujuan tertentu;
° tidak menyediakan keselamatan yang mencukupi;
° mengandungi virus atau benda lain yang bersifat merosakkan; atau
° adalah berunsur fitnah atau fitnah.

Syarikat Coca-Cola tidak menyokong kandungan, atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan, di laman-laman tersebut. Jika anda membina pautan ke laman-laman tersebut, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan tanpa izin Syarikat Coca-Cola.

9. Kawalan eksport

Perisian dan bahan-bahan lain dari Laman ini mungkin tertakluk kepada Kawalan Eksport Amerika Syarikat. Undang-undang Kawalan Eksport Amerika Syarikat melarang pengeksportan data teknikal tertentu dan perisian untuk wilayah tertentu. Tiada perisian dari laman ini boleh dimuat turun atau dieksport:

ke dalam (atau kepada warganegara atau penduduk) barangan Cuba, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Sudan, Syria, atau mana-mana negara lain di mana Amerika Syarikat mengenakan sekatan; atau sesiapa dalam senarai Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat atau daripada Jadual Penafian Pesanan Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat. Syarikat Coca-Cola tidak membenarkan muat turun atau pengeksportan apa-apa perisian atau data teknikal daripada laman web ini kepada mana-mana bidang kuasa yang dilarang oleh Undang-undang Eksport Amerika Syarikat. . Dengan memuat turun atau menggunakan mana-mana perisian, anda mewakili dan menjamin bahawa anda tidak berada di dalam, di bawah kawalan, atau warga atau mana-mana negara yang dilarang oleh Amerika Syarikat Eksport Undang-Undang.

10. Semakan kepada Terma-Terma

Syarikat Coca-Cola boleh pada bila-bila masa, dan tanpa notis, menyemak semula Terma Penggunaan ini dengan mengemas kini pengumuman ini. Anda adalah terikat kepada sebarang semakan tersebut dan seharusnya menyemak semula Terma Penggunaan dari masa ke semasa setiap kali pergi ke Laman ini.

11. Pengasingan

Jika mana-mana peruntukan Terma Penggunaan didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan untuk apa-apa sebab, peruntukan tersebut akan dianggap diasingkan daripada Terma Penggunaan ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

12. Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma-terma Penggunaan ini dan penggunaan Laman ini adalah ditafsirkan di bawah dan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia sekiranya berlaku apa-apa dan semua pertikaian yang timbul daripada, yang berhubungan dengan atau berkenaan Syarat-syarat Penggunaan dan / atau laman web ini.

Copyright 2014 The Coca-Cola Company. All rights reserved.